14 czerwca 2024
Jak często przeprowadza się szkolenia BHP

Jak często przeprowadza się szkolenia BHP

Jak często przeprowadza się szkolenia BHP – polskie prawo jasno reguluje obowiązek pracodawcy do przeprowadzania szkoleń BHP (wstępnych i okresowych). Częstotliwość tych szkoleń nie jest taka sama dla każdej branży, ponieważ przepisy określają różne okresy między kolejnymi szkoleniami. Jest to uzależnione od stopnia ryzyka wystąpienia uszczerbku na zdrowiu a nawet utraty życia na danym stanowisku pracy.

Zasadność prowadzenia okresowych szkoleń BHP?

Każdy pracodawca, zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy, musi zagwarantować bezpieczne warunki pracy pracownikom swojego przedsiębiorstwa. W tym celu tworzone są służby bhp, które przeprowadzają wszystkie niezbędne szkolenia, kontrolują wydawanie sprzętu ochronnego oraz szkolą pracowników w zakresie technik i metod bezpiecznej pracy.

Jak często przeprowadza się szkolenia BHP
Jak często przeprowadza się szkolenia BHP

Szkolenie BHP i późniejsze testy zdobytej wiedzy są przeprowadzane dla wszystkich pracowników bez wyjątku. Obecnie szkoleniami BHP zajmują się specjalistyczne firmy prowadzące kursy stacjonarne oraz internetowe. Specjaliści mogą zaproponować zarówno standardowe rozwiązania, jak i indywidualne sesje szkoleniowe, uwzględniające specyfikę procesu produkcyjnego danego przedsiębiorstwa.

Konieczność przeprowadzania okresowych szkoleń BHP to obowiązek nałożony na pracodawcę i regulowany prawem. Niewywiązanie się z niego jest obarczone karą pieniężną a czasami nawet pozbawienia wolności. Zadaniem szkoleń BHP jest utrwalenie posiadanej już wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dzięki czemu pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki bez ryzyka dla zdrowia i życia. Podczas szkolenia osoby zatrudnione w danej firmie otrzymują możliwość zapoznania się z nowymi przepisami bhp. Jeżeli w danym przedsiębiorstwie następują przekształcenia techniczne i/lub prawne niezbędne jest zorganizowanie odpowiednich szkoleń dla zaktualizowania wiedzy pracowników.

Jak często przeprowadza się szkolenia BHP?

Polskie prawo wskazuje, że raz w roku musi być przeprowadzone szkolenie dla robotników świadczących prace narażone na duże zagrożenie dla zdrowia i życia. Pozostałe osoby również pracujące na stanowiskach robotniczych (nie związanych z najwyższym zagrożenie), powinny przejść kurs bhp co 3 lata. Ważny jest także termin pierwszego szkolenia okresowego, jeśli chodzi o robotników nie może być od dłuższy niż 12 miesięcy od chwili zatrudnienia na konkretnym stanowisku. Szkolenie ma postać instruktażu a jego czas trwania wynosi osiem godzin lekcyjnych.

Jak często przeprowadza się okresowe szkolenia bhp dla pozostałych stanowisk?

Pracownicy wykonujący zadania zawodowe jako:

 • Pracodawca.
 • Kierownicy, mistrzowie i brygadziści.
 • Inżynierowie i technolodzy produkcji.
 • Konstruktorzy maszyn.
 • Pracownicy służb BHP.
 • Pracownicy wykonujący zadania na stanowiskach narażonych na czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe.
 • Pracownicy służby zdrowia.
 • Sprzedawcy, przedstawiciele handlowi.
 • Nauczyciele.

Powinni przechodzić okresowe szkolenia co 5 lat. Trzeba pamiętać, że pierwsze dwie grupy muszą odbyć pierwsze szkolenie do 6 miesięcy od czasu podjęcia pracy, pozostałe grupy do 12 miesięcy. W tym przypadku szkolenie może być przeprowadzone w formie seminarium lub e-learning. W każdym przypadku pracownik wypełnia testy, na podstawie których zalicza szkolenie bhp i uzyskuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Kursy stacjonarne i e-learning

Tradycyjne szkolenia BHP w formie stacjonarnej wymagają zorganizowania odpowiedniej przestrzeni, zwolnienia pracowników z zadań zawodowych na czas jego trwania. Każdy pracownik może odbyć kurs e-learning w domu i w odpowiednim dla siebie czasie. Internetowe szkolenia BHP wymagają od pracownika dostępu do Internetu i posiadania komputera. Po zalogowaniu się można zapoznać się z materiałami szkoleniowymi, wracać do ich treści dla utrwalenia wiedzy. Czy polskie prawo dopuszcza e-learning jako formę szkolenia z zakres BHP? Tak, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy wyróżniono samokształcenie kierowane jako sposób na pozyskanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez Internet.

Okresowe szkolenie BHP przez Internet mogą odbyć pracownicy:

 • Inżynieryjno-techniczny.
 • Administracyjno-biurowi
 • Służby bhp.
 • Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami.

W takich zajęciach nie mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. Dla nich pracodawca musi zorganizować szkolenie w formie instruktażu, przewidzianego dla tej grupy stanowisk pracy.

Częstotliwość okresowych szkoleń BHP – podsumowanie

Jest uzależniona od rodzaju stanowiska:

 • Stanowiska robotnicze (duże zagrożenie) – raz na rok, instruktaż stanowiskowy i wykład.
 • Pozostałe stanowiska robotnicze – raz na 3 lata, instruktaż stanowiskowy i wykład.
 • Pracownicy oraz osoby kierujące pracownikami – raz na 5 lat, kurs stacjonarny, seminarium lub samokształcenie e-learning.
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, konstruktorzy maszyn, technolodzy, służby bhp – raz na 5 lat, kurs stacjonarny, seminarium lub samokształcenie e-learning.
 • Pracownicy administracyjno-biurowi – raz na 6 lat – kurs stacjonarny, seminarium, samokształcenie e-learning.